Ubon Homes

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Property Taxes in Thailand

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในประเทศไทย ก็คล้ายๆกับประเทศอื่นๆ การคำณวนภาษีบางประเภทค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นคุณควรติดต่อสอบถามกับกรมที่ดินในเขตที่คุณอยู่เพื่อให้การคำณวนภาษีออกมาถูกต้อง

ภาษีธุรกิจมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ระยะเวลาการครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินน้อยกว่า 5 ปี การเรียกเก็บภาษีนี้ก็เพื่อป้องกันการเก็งกำไรของที่ดินในประเทศไทย

 

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม
( ค่าโอน )
2% จากราคาประเมินของกรมที่ดิน
  ค่าอากรแสตมป์
0.50% ตามราคาซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน
(ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ)
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( หัก ณ ที่จ่าย )
1% จากราคาประเมินของกรมที่ดิน
       ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน
(ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินหนึ่งปี ใช้ในกรณีที่ซื้อทั้งในนามบุคคล และซื้อทั้งในนามบริษัท)

 

โดยส่วนใหญ่ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ภาษี
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ยอดทั้งหมด
ค่าโอน
ผู้ซื้อ
2% ของราคาที่ลงทะเบียน
ค่าอากรแสตมป์
ผู้ขาย
0.5% ของราคาที่ลงทะเบียน
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ผู้ขาย
1% ของราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ขาย
 3.3% ของราคาประเมิน

 

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Scroll to top